Условия за плащане и доставка

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които  Creda.bg предоставя Услуги на Потребителите си посредством Сайта. Тези условия обвързват всички Потребители. Използването на сайта Creda.bg автоматично означава, че посетителят се съгласява и приема условията, изложени по-долу:

1. Creda.bg си запазва правото да променя дизайна на уеб сайта и неговите елементи във всеки един момент, без да се задължава да уведомява за това своите потребители. Промените стават валидни в момента на тяхното изпълнение.
 2. КРЕДА БГ ЕООД притежава правата върху целия уеб сайт Creda.bg, снимков материал, съдържание, модели и всички негови елементи. При копиране или използване на елементи от уеб сайта без разрешение от наша страна, нарушителите подлежат на санкции съгласно Закона за авторско право и сродните му права.
 3. Идеи, предложения и др. подобни, изпратени доброволно от наш потребител, стават автоматично наша собственост и не бихме дължали обезщетение или каквато и да е друга форма на компенсация за ползването им.
4. Характеристиките на продуктите в нашия уеб сайт (цвят, състав, материя, размери) са максимално близки до действителните.  Вариация в цветовата гама е възможна вследствие на различните настройки на мониторите.
5. Всеки, който желае да деактивира своя профил в Creda.bg, може да го направи, като изпрати имейл на office@creda.bg. В рамките на три работни дни от получаването на имейла,  ще получите от нас потвърдителен имейл за деактивацията.
 5. За въпроси, неуредени в тази част, се прилага българското законодателство.

Предмет на Общите условия
Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от Creda.bg чрез Сайта.
 

Достъп до сайта
Каталоговата част на Creda.bg  е достъпнa за разглеждане от всички. Регистрацията на сайта дава възможност на Creda.bg от една страна да получи достоверна информация за потребителите, които искат да направят поръчка. От друга страна, дава достъп на потребителите до специфични услуги (напр. известия за намаления и отстъпки, история на поръчките и др.)
 

Дефиниции
„Потребител” е всеки, който е заредил на компютър интернет страница с адрес http://creda.bg
„Стока / Стоки” са предлаганите чрез сайта стоки за продажба към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя.

„Поръчка” е заявката за закупуване на избраната Стока / Стоки при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя;
“Услуги” са всички действия, осъществявани през сайта при и / или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Стоките от Сайта.
Продажбите на стоки през онлайн магазина Creda.bg се осъществяват от търговско дружество „Креда БГ” ЕOOД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 204273824, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Цоньо Тодоров“ 11, наричано навсякъде за краткост „Търговец”.
Уебсайтът, с адрес http://creda.bg , наричан навсякъде за краткост „Сайт” и търговската марка Creda.bg® са собственост на „Креда БГ“ ЕООД
 

Обект на продажба са Стоките, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя. Creda.bg не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените Стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Стока / Стоки се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството на Стоката / Стоките. На рекламация подлежат Стоки, които не отговарят на изискванията за качество, посочени в Сайта. Рекламации относно закупени и предадени Стоки могат да бъдат направени в срок от 7 дни, считано от датата на доставката стига състоянието на стоката да бъде същото, като в момента на предаването й на клиента (включително ненарушена опаковка). Възстановяването на сума за закупен продукт става след приемане на пратката от наша страна  и след като се уверим в нейната цялост! Възстановяването на сумата става само по банков път в рамките на 3 работни дни от датата на получаване на пратката. Изпратени пратки за плащане с наложен платеж няма да бъдат приемани!

Права и задължения на Потребителя
Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава Стоките от Сайта по реда и условията посочени в него. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка. Потребителят има право на доставка на заявената Стока / Стоки на посоченият адрес за доставка, след потвърждение по телефона или e-маил извършено от оператор на Creda.bg.
Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява  Creda.bg  и съответните власти за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.
 

Права и задължения на Creda.bg
Creda.bg няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги. Creda.bg има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/ разположени на сървъра на  Creda.bg 

Creda.bg  може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. Creda.bg  не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от   използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на Creda.bg и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

Creda.bg има право да праща писмо с новини до Потребителите на сайта, ако те са съгласни. Това писмо съдържа информация за актуални промоции, нови продукти, новини за предстоящи празници, свежи идеи за подаръци и др.

Creda.bg има право да събира и използва информация относно своите Потребители. Creda.bg събира и използва информацията за да подобрява предлаганите Услуги. Всички цели, за които Creda.bg ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове, добрите нрави и Интернет етиката.
Creda.bg гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.
Creda.bg има право да инсталира върху компютрите на Потребителите cookies. Те са текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, информацията, която използва и записва, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва и други.


Изменение на Общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Creda.bg. Промените стават валидни от момента на публикуването им на Сайта. Creda.bg публикува в Сайта съобщение за предстоящите промени в Общите условия, като дава на Потребителят достатъчен срок за запознаване с тях.

 

Уведомления

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните / адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон / адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.

 

ПРИЯТНО ПАЗАРУВАНЕ